Let's give school some BOOM Shakalaka!

(Nieuwe) ouders

Leerlingen mogen naar school vanaf het moment dat ze vier jaar zijn. Het is een voorwaarde dat leerlingen zindelijk zijn. Leerlingen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. Zij moeten dan ingeschreven zijn bij een school voor basisonderwijs. De leerlingen die op onze school zijn ingeschreven, zijn welkom op de dag na hun vierde verjaardag. In de weken daarvoor hebben zij een aantal dagen meegespeeld in de klas om kennis te maken met de leerlingen en de groepsleerkracht. U krijgt daar tijdig bericht van. Uiteraard is een vrijblijvende kennismaking ook mogelijk. U bent van harte welkom.

Nieuwe leerlingen (vanaf 3 jaar) kunt u aanmelden bij de schoolleiding. Ouders/verzorgers die voor informatie komen, worden uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding door de school met de schoolleiding. Als uw kind van een andere school komt, zal er altijd eerst contact worden opgenomen met de school van herkomst. Pas nadat informatie van die school is ontvangen, wordt door de schoolleiding besloten of tot plaatsing op onze school kan worden overgegaan. Ook als kinderen voor het eerst naar onze school komen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is het fijn als ze een keer komen kijken in de klas.

Het (digitale of papieren) aanmeldformulier kunt u via de knop hiernaast (desktop) of hieronder (mobiel) vinden. 

Als uw kleuter bij ons op school wordt geplaatst, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. In welke groep uw kind geplaatst wordt, is dan meestal nog niet bekend. Een paar maanden voor uw kind vier wordt, krijgt u een brief van school met praktische informatie en met de naam van de groep en de leerkracht(en). Vanaf de dag na de vierde verjaardag is uw kind elke dag welkom. Voor kleuters die de overstap naar de basisschool maken, kan die overgang wel eens moeilijk zijn. Daarom mogen kleuters vlak voordat ze jarig zijn twee ochtenden of middagen wennen op hun nieuwe school en in hun groep. Kinderen die een maand voor de zomervakantie vier jaar worden, stromen doorgaans na de zomervakantie in. Zij worden wel uitgenodigd voor de doorschuifmiddag in juni in hun nieuwe groep.

Wanneer leerlingen van een andere basisschool op De Ark komen, krijgen ze de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, eventueel aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van de leerling en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in. Voorafgaande aan definitieve plaatsing vinden nog gesprekken plaats met de ouders/verzorgers en de leerkracht en IB’er van de vorige school.

Aanmelden van deze leerlingen gaat ook via het aanmeldformulier.
 

Voor alle leerlingen, die onze school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport gemaakt, zodat de ontvangende school weet hoe de vorderingen van de leerling zijn en welke methoden onze school gebruikt. Bovendien krijgt elke leerling die de school verlaat een uitschrijfbewijs mee. Dat is noodzakelijk om op de nieuwe school te kunnen worden ingeschreven. Er wordt een Onderwijskundig Rapport gestuurd naar de nieuwe school. De ontvangende school stuurt weer een bewijs van inschrijving retour naar onze school, zodat we zeker weten dat de leerling aansluitend elders onderwijs ontvangt. 

In samenwerking met het bestuur van De Ark (PCPO) en Kibeo is er peuteropvang in de school. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de structuur van het naar school gaan. Door een nauwe samenwerking met de leerkracht van groep 1 en de intern begeleider onderbouw van onze school wordt er zorggedragen voor een warme overdracht. Het spelen van de kinderen staat centraal en de aangeboden activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Zie voor meer informatie:

https://www.kibeo.nl/vestigingen/kibeo-klipper-barendrecht/

Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. 

Zodra er sprake is van schoolverzuim, kunnen we te maken krijgen met de leerplichtambtenaar. Er bestaan verschillende soorten van schoolverzuim: 

Ongeoorloofd schoolverzuim: Indien u de afwezigheid van uw kind niet meldt bij de school en u ook niet bereikbaar bent voor de school, dan zal school u hierop aanspreken en samen met u bespreken wat de oorzaak van het verzuim van uw kind is. Blijft na verschillende gesprekken en adviezen het verzuim aanhouden, dan kan school een melding maken bij de leerplichtambtenaar. School is wettelijk verplicht het verzuim te melden als uw kind in een periode van 4 weken meer dan 16 uur verzuimt. Maakt de school zich ernstige zorgen, dan mag school de leerplichtambtenaar ook eerder inschakelen. Gezamenlijk zal dan worden gekeken wat de achterliggende oorzaak van het verzuim van uw kind is. 

Te laat komen: Als u uw kind te laat naar school brengt of als uw kind zelf te laat komt, valt dit ook onder het schoolverzuim.

Totdat uw kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, bent u verantwoordelijk voor alle vormen van schoolverzuim. Voor de leerkracht en de overige leerlingen is het niet prettig dat de les onderbroken wordt als leerlingen te laat binnenkomen. De schoolleiding en/of de leerkracht registreren dit verzuim en zullen u hierop aanspreken. 

Leerplicht en vrijstelling van schoolbezoek (verlof)
Regelmatig bereiken ons verzoeken omtrent vrijstelling van de leerplichtwet. Op school hanteren wij regels, zoals deze ons zijn voorgesteld door de leerplichtambtenaar: 

 

  • Schoolverzuim dient middels een formulier te worden aangevraagd bij de schoolleiding van de school;

  • De schoolleiding kan u maximaal 10 dagen, aaneensluitend, per cursusjaar toestemming verlenen, mits uw aanvraag voldoet aan de wettelijke kaders;

  • Voor een langere periode moet een aanvraag worden ingediend bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente;

  • Zowel de ambtenaar als de schoolleiding kunnen uw verzoek honoreren, dan wel afwijzen;

  • De schoolleiding van de school zal in het algemeen verzoeken tot vrijstelling van de leerplichtwet honoreren indien het verzoek betrekking heeft op consultatie van artsen en viering van jubilea; dit geldt eveneens met betrekking tot verlof aanvragen inzake familieomstandigheden;

  • In andere gevallen zal vrijstelling van de leerplicht in principe niet kunnen worden toegestaan;

  • Wanneer uw kind zonder toestemming van school wordt gehouden, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd schoolverzuim. 

  • In geval van extra vrije dagen of extra vakantie geldt dat achterstand in de leerstof geen extra belasting mag vormen voor de groepsleerkracht. Het kind krijgt huiswerk mee en de ouders zien erop toe dat het geheel ook gemaakt en nagekeken wordt.

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd door middel van schorsing of door middel van verwijdering. Meestal gebeurt zoiets alleen wanneer een leerling zich ernstig misdraagt. Men spreekt dan van wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat een dergelijk besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers worden gehoord. Wanneer het besluit eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. 

Het bestuur moet eerst proberen een andere school voor de leerling te vinden. Slechts indien dit niet lukt – en daar moet het schoolbestuur 8 weken zijn best voor doen – mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. 

Wanneer het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, moet het daarover met de ouders/verzorgers overleggen. Levert dat overleg niets op dan kunnen de ouders/verzorgers de inspectie verzoeken te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit dan kunnen de ouders/verzorgers schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het schoolbestuur binnen 4 weken, eveneens schriftelijk, op dat bezwaarschrift reageren. Wanneer het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit de leerling te verwijderen, kunnen de ouders/verzorgers in beroep gaan bij de rechter. De regels met betrekking tot schorsen en verwijderen staan vermeld in een door het bestuur vastgesteld protocol. Dit document kunt u terugvinden op onze website.