De beste stuurlui staan aan wal!

Onze bemanning

De bemanning van De Ark bestaat uit zo’n 30 leden die allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben om het schip op koers te houden.

Schoolleider/Kapitein

De directeur (kapitein), Sanne van der Veen, is eindverantwoordelijk voor alles wat er aan boord van De Ark gebeurt. Samen met de bemanningsleden maakt zij een reis naar avontuur binnen landschappen die zorgen voor vergezichten om het beste uit iedere leerling te kunnen halen. De kapitein werkt doelgericht en oplossingsgericht waarbij de kracht zit in de (inter)actie. Ze werkt vanuit helikopterview: het einddoel voor ogen houden, piketpaaltjes slaan en zichzelf en de ander steeds de vraag stellen: ‘Gaan onze leerlingen hier beter door leren?’. Dan raak je de essentie van goed onderwijs.

Met het team bouwt zij samen aan het onderwijs van morgen om de leerlingen elke dag te laten groeien in wie zij zijn.

Nieuwe leerlingen kunnen worden opgegeven en vervolgens wordt er een intakegesprek gevoerd met de ouders/verzorgers. Hierbij wordt er gesproken over wat ouders/verzorgers van belang vinden aan het onderwijs aan hun kind(eren), praten we over de werkwijze van De Ark, gevolgd door een rondleiding door de school.

De groepsleerkracht

Een groepsleerkracht leidt een groep en is de eerstverantwoordelijke voor de goede gang van zaken, het welbevinden en de resultaten van elke leerling. De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

Naast het lesgeven is de groepsleerkracht betrokken bij de zorg voor kwaliteit, de organisatie van feesten, het schoolreisje, schoolkamp, de sportdag en andere niet-lesgebonden activiteiten.

Onze leerkrachten:
 • Groep 1a: Wendy Schmeits en Dian Kooijman
 • Groep 1b: Marcelle Nieuwstraten en Anita Vree
 • Groep 2a: Clarissa Stout en Hanneke Heij
 • Groep 2b: Annemieke Wouterse en Karla van Herpen
 • Groep 3: Marion Luijendijk en Evelien Nugteren
 • Groep 4a: Ilse Groeneveld en Linda Stronkhorst
 • Groep 4b: Solveigh Erkamp en Mandy Laarhoven 
 • Groep 5: Rayen Koelega
 • Groep 6a: Coralie Kloet en Michiel Hemstede
 • Groep 6b: Saskia Ringenier en Claudia Langendoen
 • Groep 7a: Michiel Kleemans en Michiel Hemstede
 • Groep 7b: Floriska Ruigendijk en Wendy van Os
 • Groep 8a: Sanne van der Veen en Marlies Kranendonk
 • Groep 8b: Ari Verdoorn

Bouwcoördinator/Volmatroos

Twee volmatrozen (bouwcoördinatoren) sturen het onderdek en het bovendek aan op ons schip. Deze matrozen zorgen voor de dagelijkse organisatie van het onderwijs en sturen op kwaliteit binnen de onder- en de bovenbouw. De bouwcoördinatoren vormen samen met schoolleider het managementteam van onze school.

Onze volmatrozen zijn:
Voor het onderdek: Clarissa Stout
Voor het midden- en bovendek: Marlies Kranendonk

Intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) coördineert de leerlingenzorg. Dit betekent dat zij:

 • Zorgt voor het uitvoeren van het zorgbeleid zoals dit beschreven staat in onze handleiding zorg en het schoolondersteuningsprofiel;
 • De leerling- en groepsbespreking coördineert;
 • Zorggesprekken met ouders en leerkrachten voert;
 • Didactisch onderzoek verricht bij leerlingen;
 • De contacten met alle externe zorgpartners coördineert;
 • Het schoolzorgteam voorzit;
 • De school vertegenwoordigt bij de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband;
 • De opbrengsten van leerling- en schoolresultaten samen met het team analyseert en hier doelen op zet.

We hebben op De Ark twee intern begeleiders. Dian Kooijman zich richt op de onderbouwgroepen en Karla van Herpen richt zich op de midden-/bovenbouwgroepen. Zij worden ondersteund door het zorgteam van de school.

Managementteam

Het Managementteam wordt gevormd door:

Schoolleider: Sanne van der VeenBouwcoördinator onderbouw: Clarissa StoutBouwcoördinator bovenbouw: Marlies Kranendonk

Bij afwezigheid van de schoolleider wordt deze vervangen door een van de bouwcoördinatoren.

Conciërge

Marjan Keijzer en Nelleke van der Meer zijn onze huismeesters. Zij zorgen voor een schone en veilige school, zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leveranciers en maakt het werken voor alle collega’s overzichtelijker.

Administratief medewerker

Letty Lems zorgt voor onze leerling-, personeels- en financiële administratie.

Specialisten aan boord van De Ark

 • ICT-coach

Ari Verdoorn is naast groepsleerkracht ICT-coach. Hij heeft de taak om collega’s te begeleiden in het optimaal benutten van ICT middelen, het adviseren van het managementteam over het te voeren beleid en hij is contactpersoon voor onze externe netwerkbeheerder ‘Cloudwise’.

 • Taalcoördinator

Solveigh Erkamp is naast groepsleerkracht aangesteld in de functie van taal-/leescoördinator. Voor leerlingen is een optimale taal-/leesontwikkeling één van de meeste cruciale factoren in onderwijssucces. De taalcoördinator houdt zich bezig met de kwaliteit van het taalonderwijs en is daarbij een vraagbaak en een stimulator voor de rest van het team. Zij maakt het team enthousiast voor verschillende aspecten van het taalonderwijs en begeleidt collega’s hierin. Daarnaast ziet zij erop toe dat het taalonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd en dat veranderingen planmatig verlopen. Zij coördineert het programma BOUW! voor de leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen. BOUW! biedt effectieve ondersteuning bij beginnende geletterdheid en leren lezen.

 • Rekencoördinator

Karla van Herpen is naast groepsleerkracht aangesteld in de functie van rekencoördinator. Voor leerlingen is een optimale rekenontwikkeling één van de meeste cruciale factoren in onderwijssucces. De rekencoördinator houdt zich bezig met de kwaliteit van het rekenonderwijs en is daarbij een vraagbaak en een stimulator voor de rest van het team. Zij maakt het team enthousiast voor verschillende aspecten van het rekenonderwijs en begeleidt collega’s hierin. Daarnaast ziet zij erop toe dat het rekenonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd en dat veranderingen planmatig verlopen.

 • Extra Teaching

Erica Tinke verzorgt de leerlingzorg buiten de groep middels extra ondersteuning voor de basisvaardigheden van rekenen, lezen en spelling of extra uitdaging. Vanzelfsprekend wordt er in de groep voor iedere leerling gekeken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. Echter kan het voorkomen dat de aanpak in de groep niet voldoende toereikend is. In dat geval kan een leerling in aanmerking komen voor leerlingzorg buiten de groep.

 • Coördinator Bewegingsonderwijs

Mandy Laarhoven is naast groepsleerkracht aangesteld in de functie van coördinator bewegingsonderwijs. Behalve het coördineren bestaat deze taak ook uit het maken en voeren van het beleid ten opzichte van de lichamelijke opvoeding, het coachen en begeleiden van collega’s en het bewaken van de kwaliteit van het aanbod en de opbrengsten.

 • Docent Kunstzinnige Vorming

Maaike Schep is onze docent kunstzinnige vorming. Elke groep krijgt 45 minuten per week een les drama, muziek en dans van haar. Wij willen graag dat leerlingen hun creatieve brein ontwikkelen en we willen ze op zoek laten gaan naar wie ze zijn, door te ontdekken waar talenten en mogelijkheden liggen.