Succes begint altijd waar je nu bent en met wat je nu hebt!

Werkwijze aan boord

Het onderwijs op De Ark wordt klassikaal georganiseerd. Leerlingen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Combinatiegroepen hebben in de basis onze voorkeur niet, echter ontkomen we hier soms gezien het leerlingenaantal niet aan. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen in een klas.
Ons schip kent een…

  • onderdek (onderbouw: groep 1 en 2)

  • middendek (middenbouw: groep 3, 4 en 5)

  • bovendek (bovenbouw: groep 6, 7 en 8).

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Spelen is een spontane vorm van leren van jonge kinderen die in groep 1 en 2 centraal staat. Spelen roept actieve betrokkenheid op, kinderen kunnen er helemaal in opgaan. Op De Ark willen we hieraan tegemoet komen door middel van thematisch onderwijs dat vanuit een rijke leeromgeving aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Naast het vrije spel stuurt de leerkracht ook aan door bijvoorbeeld mee te spelen en zo activiteiten aan te reiken die interessant en betekenisvol zijn en waardoor we de leerling verder kunnen helpen in zijn ontwikkeling.

Het klaslokaal is ingericht met verschillende hoeken. Bij het spelen in de bouwhoek komen vooral activiteiten naar voren als passen, meten, tellen, ruimtelijke oriëntatie en samenwerken. In de huishoek komen onder andere de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het inlevingsvermogen en het fantasiespel aan de orde. Bij creatieve activiteiten ontdekken de leerlingen allerlei verschillende materialen en technieken zoals verf, klei, papier, kosteloos materiaal en dergelijke. Kortom, wij bieden onze kleuters mogelijkheden en materialen aan. Hierdoor kunnen zij exploreren en experimenteren en daarmee hun nieuwsgierigheid volgen.

Het werken met ontwikkelingsmaterialen zoals puzzels, lotto’s, rekenspellen en taalspellen is specifiek gericht op het voorbereidend lezen en rekenen. Hierbij wordt ook het samenwerken bevorderd, de motoriek ontwikkeld en de taalontwikkeling gestimuleerd.

Verder staat het gesprek met de leerlingen over allerlei onderwerpen centraal, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dit is belangrijk ter voorbereiding op het latere lees-, taal- en wereldoriëntatie onderwijs. Dit praten komt tot stand tijdens diverse kringactiviteiten, maar ook als de leerlingen aan het werken of spelen zijn.

Ook is het voor kleuters belangrijk dat ze volop kunnen bewegen. Het bewegen stimuleert de denkontwikkeling, leerlingen leren begrippen en leren nadenken over oorzaak en gevolg. Elke dag spelen de leerlingen buiten als het weer het toelaat en wekelijks zijn er spel- en gymlessen in het speellokaal. Hiermee stimuleren we de motorische ontwikkeling. We besteden met onze kleuters bewust aandacht aan muzikale vorming. Er wordt gezongen, gedanst en op instrumenten gespeeld. Bij alle activiteiten in de kleuterbouw bevorderen we de zelfstandigheid van de leerlingen, het nemen van initiatieven, het oplossen van problemen, de fantasie en de creativiteit in het belang van de ontwikkeling van de leerlingen.

Op De Ark is een doorgaande lijn ontwikkeld voor het bevorderen van de zelfstandigheid. Bij de kleuters leren de leerlingen daarbij vooral om te kiezen via het planbord, even te wachten als de leerkracht met andere leerlingen bezig is, te bedenken wanneer ze een opdracht gaan maken en aan te geven welke activiteit ze gedaan hebben van de weektaak.

Op De Ark zijn we steeds op zoek naar een goede balans tussen het aanleren van kennis het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Rekenen, taal en lezen krijgen op De Ark veel nadruk. Ze vormen de basis voor een goede vervolgopleiding. Het voorbereidende werk start in de kleuterbouw. We spreken daar van ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. Leerlingen maken kennis met boeken, letters en leren spelenderwijs woorden herkennen. Ze maken kennis met cijfers. Er wordt geteld en aandacht besteed aan begrippen als meer, minder en evenveel. In groep 2 besteden we aandacht aan het taakgericht werken, wat ze uiteindelijk ook nodig hebben in groep 3.

Vanaf groep 3 werken we met verschillende inspirerende methodes voor de diverse vakgebieden. De basis van het onderwijs ligt in de vakgebieden rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven. Daarnaast werken we aan wereldoriëntatie, Engels, bewegingsonderwijs en expressieve vorming. Ook wordt er wekelijks aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en wordt burgerschapsvorming verweven door het gehele onderwijsaanbod. 

Meer informatie over alle vakgebieden kunt u vinden in onze schoolgids.