Wanneer je jouw eigen koers bepaalt, raak je nooit de weg kwijt!

Onze koers

De Ark is een open christelijke school die de leerlingen graag voorbereid op de toekomst van morgen. Dit houdt in dat we werken aan het ‘vullen’ van het bagage rugzakje van de leerlingen. Dat doen we door het bieden van een breed aanbod, zodat leerlingen op zoek kunnen gaan naar hun talenten en mogelijkheden om aan het eind van de basisschool zelf keuzes te kunnen maken. Binnen de basisschooltijd bieden we leerlingen als basis een veilige haven, waarbij wij ons kenmerken door de termen vakkundig, veilig en vertrouwd.

De Ark is een 'open' christelijke basisschool. Dit betekent, dat onze deuren openstaan voor alle ouders/verzorgers die hun kinderen willen aanmelden. Bij de aanmelding wordt van de ouders/verzorgers gevraagd de grondslag van de school, welke wij hieronder verwoorden, te respecteren en te onderschrijven.

Het christelijke karakter van de school vindt zijn uitgangspunt en doel in de Bijbel. De Bijbel staat centraal in de dagelijkse dagopening. Er wordt dagelijks gebeden en/of gezongen. Onze vieringen en verhalen volgen de christelijke kalender.

Onze ‘identiteit’ strekt zich ook uit naar andere onderwijsgebieden. We willen in de praktijk van alledag laten merken dat we de naam ‘christelijke school’ niet zomaar dragen. Ons christelijk geloof beïnvloedt ons in onze houding jegens elkaar en anderen. We hebben aandacht voor medemensen in moeilijke omstandigheden en we voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij wonen.

 

Met ons onderwijs dagen wij elke leerling uit om vanuit een breed aanbod dat wij bieden op zoek te gaan naar zichzelf. De leerlingen maken een ontdekkingstocht om te onderzoeken waar hun talenten en mogelijkheden liggen. Respect voor onszelf en de ander staat daarbij voorop waarbij de liefde voor God en de naaste een centrale rol inneemt.

Onze kernwaarden zijn bij dit alles leidend.

→ Veiligheid

Basisvoorwaarde is dat leerlingen lekker in hun vel zitten en dat zij met plezier naar school toe komen. Als aan die voorwaarde is voldaan, staan leerlingen open om tot leren te komen. We doen er alles aan om een warm en veilig klimaat te realiseren waarbij oog en oor hebben voor de ander, een open houding en transparante communicatie er voor ons toe doen. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We nemen onze verantwoordelijkheid hiervoor en spreken elkaar hierop aan waar nodig.

→ Kwaliteit

We zien het als onze opdracht om leerlingen klaar te stomen voor deze maatschappij en ze ‘wortels en vleugels’ mee te geven. Dit door goed onderwijs te verzorgen en te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat elke leerling op zijn of haar manier kan groeien. De leerlingen vormen dan ook het middelpunt van de school. We stemmen af op hun verschillende onderwijs- behoeften en we werken met einddoelen voor ogen, de weg er naar toe ligt open.

→ Samenwerken en samen groeien

De kracht zit hem in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met elkaar geven we ons onderwijs vorm en we leren van en met elkaar, zodat we elke dag een beetje beter zijn dan gisteren. Wij werken samen met leerlingen, ouders als externen met als doel het tot bloei brengen van de leerling. 

→ Eigenheid

De Ark is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met een open blik zijn we steeds op zoek naar datgene wat bij ons past. Hierbij geldt dat we een doorgaande lijn neerzetten voor de leerlingen, daarbinnen is speelruimte voor de eigen creativiteit en flexibiliteit.

→ Passie

We werken vanuit ons hart aan de reis die de leerlingen maken om zichzelf te leren kennen en zich te ontwikkelen. We denken in kansen en mogelijkheden. Dit zodat we kunnen toewerken naar (gelukkige) leerlingen die keuzes kunnen maken. We werken met moderne methoden en prikkelende, coöperatieve werkvormen waarbij onderzoekend en ontwerpend leren een centrale rol innemen. Onze leerkrachten zijn gedreven om binnen een professionele cultuur het onderwijs betekenisvol aan te kunnen bieden en  leerlingen uit te dagen.

We bieden onderwijs dat leerlingen in staat stelt zich te ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal emotioneel, creatief als op cultureel gebied. Op deze manier ontdekken leerlingen waar hun talenten en mogelijkheden liggen, zodat ze zelfstandig, verantwoorde keuzes kunnen maken.

We kijken naar leerlingen in zijn geheel en bieden ze een veilige basis. Waardering en het bieden van structuur en duidelijkheid maken daar onderdeel van uit. Vanuit christelijke waarden en normen en de liefde voor God en onze naasten zetten we een open cultuur neer waarbinnen iedereen zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerking.

We werken vanuit de gouden driehoek waarbij het kind leunt op de schouders van zowel de ouders/verzorgers als van de school. Vanuit samenwerking laten we leerlingen tot groei komen waarbij kwalitatief goed onderwijs en een gezamenlijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.

Je mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden op
jouw manier
in jouw tijd.

Wij willen leerlingen graag voorbereiden op een maatschappij van vandaag, maar vooral ook die van morgen. Wij leiden leerlingen op tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge mensen, die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid voor hun handelen kunnen dragen. Dit doen wij door goed onderwijs te verzorgen gericht op de cognitieve, sociaal emotionele, creatieve en culturele ontwikkeling. Door de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie centraal te zetten in een betekenisvolle en inspirerende leeromgeving kunnen leerlingen betekenis geven aan de wereld om zich heen en vaardig zijn om op de lange termijn als zelfstandige wereldburgers te kunnen functioneren.

Als school willen we het beste uit onze leerlingen halen. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen hebben we daarom doelen gesteld, die passen bij onze school en haar populatie. 

Binnen onze ambities willen we opbrengstgericht en passend onderwijs verzorgen, welke behapbaar is voor de leerkrachten. We werken hierbij vanuit zes uitgangspunten:

  1. Overeenkomsten in onderwijsbehoeften. De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen programma krijgt. We instrueren volgens het EDI-model, waarbij we per lesdoel leerlingen clusteren met dezelfde onderwijsbehoeften;

  2. Van eind naar begin. Dit wil zeggen dat we voor onze schoolpopulatie hebben bepaald wat we daarmee willen bereiken. Het eindpunt is dan ook het startpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma;

  3. Het lesdoel als vertrekpunt. Vanuit het EDI-model werken we van IK (leerkracht), naar WIJ (leerkracht en groep), naar JULLIE (leerlingen, naar JIJ (leerling);

  4. Eerst convergent, dan divergent. Dit betekent dat we met de hele groep leerlingen telkens aan een set doelen werken. Om dit te bereiken is er variatie in de aanpak. Dit biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren; sociaal en inhoudelijk. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over op divergente differentiatie: kinderen werken dan aan specifieke en afgestemde doelen aan hun ontwikkeling;

  5. Respons op instructie. Dit doen we op drie niveaus: school, groep en leerling. De respons bestaat uit drie delen: vaardigheidsgroei, leerstofbeheersing en gedijen. Is de respons van de schoolpopulatie, de groep of de leerling voldoende, dan gaan we door met wat we doen. We hebben dan aan de onderwijsbehoeften voldaan. Is de respons onvoldoende, dan gaan we op onderzoek uit. We gaan na of we het onderwijs aan de schoolpopulatie, de groep of de individuele leerling moeten aanpassen;

  6. We redeneren van school naar groep naar leerling.

Aangezien we samen bouwen aan het onderwijs van morgen, schrijven we als team van De Ark met elkaar onze onderwijsplannen vanuit deze uitgangspunten.

Ons onderwijs geven wij vorm vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de nadruk ligt op samen. Leren van en met elkaar in de klas en in het team neemt een belangrijke positie in, aangezien het leren van individueel- naar teamniveau brengt. Het is een proces van actie, reflectie en feedback om te kunnen verbeteren waarbij het draait om het delen van kennis en ervaring met elkaar. In het team doen we aan teamleren en houden we bordsessies met elkaar. Het doel is om ieders manier van lesgeven te beïnvloeden, zodat dit leidt tot betere resultaten voor alle leerlingen, voor het hele team en de hele school. Twee keer in de zes weken vindt er een bordsessie plaats. Teamleden kijken bij elkaar in de klas, geven elkaar feedback en bereiden samen lessen voor.

Met de leerlingen willen we de focus leggen op sterke punten vanuit doelgerichte aandacht. Een duidelijk doel is hierbij belangrijk, aangezien je daarmee weet waar je heen wilt en welke stappen je kunt ondernemen om je doel te bereiken. We vieren (kleine) successen met elkaar. Dit geeft motivatie en energie om door te gaan. Frustratie hoort er ook bij. Hierdoor leren kinderen dat er tegenslagen zijn in het leven, maar dat deze ook te overwinnen zijn. En nog belangrijker: dat ze daar zelf een rol in spelen en invloed op uit kunnen oefenen.

Het aanleren van een groeimindset bij leerlingen doet er toe. Capaciteit, intelligentie en talent kunnen groeien en ontwikkelen. Dingen uitproberen en ervan leren waarbij het proces centraal staat.

De leerkracht treedt door dit proces veel meer op als coach waarbij het gaat om het begeleiden en faciliteren van het leerproces van de leerlingen.

Leren zichtbaar maken, maakt in dit geval het groeiproces visueel en zet het leerproces kracht bij!

Elkaar helpen is hierbij voor zowel de leerlingen als voor teamleden een vanzelfsprekendheid. Zo werken we met tutoren binnen het leesonderwijs, waarbij oudere leerlingen jongere leerlingen begeleiden en ondersteunen in het proces. En zo organiseert groep 8 geregeld een project voor de kleutergroepen. Te denken valt aan een kabouterpad, een sportochtend en de voorbereiding op sport- en spelactiviteiten in de sporthal in plaats van in het speellokaal.