Waarom moeilijk doen als het samen kan?!

Organisatie

Passend Onderwijs is onderwijs dat goed past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Iedere leerling is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige leerlingen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBa kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld.

De Ark is aangesloten bij het Samenwerkingsverband RiBa, dat het gebied Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard bestrijkt. De scholen binnen RiBa werken samen, zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. De wijze waarop we gezamenlijk aan de slag gaan, komt vanuit het denken in mogelijkheden voor een leerling. De vraag die centraal staat is: Wat heeft een leerling nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?

Om voor een leerling tot de juiste invulling te komen, hebben we elkaar nodig.

Zie voor meer informatie de website van het Samenwerkingsverband: http://www.swv-riba.nl

CBS De Ark is onderdeel van de stichting:

PCPO Barendrecht Ridderkerk

Achterom 70,2991 CV Barendrecht

www.pcpobr.nl

 

Aan de ouders van leerlingen van CBS De Ark

Geachte ouder/verzorger,

In de schoolgids van uw kind heeft u het een en ander kunnen lezen over het bestuur van de overkoepelende stichting waar de school van uw kind(eren) toe behoort: de PCPO Barendrecht en Ridderkerk. Wat doet nu het bestuur eigenlijk en waarom is het zo belangrijk dat u als ouder daarbij betrokken bent? Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat gevoerd wordt op de scholen.

Een prachtige volzin, maar wat houdt dat nu daadwerkelijk in? Zit het bestuur de hele dag op school om te zien of alles wel naar wens verloopt? Nee, gelukkig niet, het bestuur is wel verantwoordelijk voor het aannemen van de directeuren en het bestuur gaat ervan uit dat ze de juiste persoon op de juiste plaats heeft gezet. Voor de dagelijkse gang van zaken is de schooldirecteur verantwoordelijk.

Wat doet het bestuur dan wel? Het bestuur let bijvoorbeeld op of de scholen nog wel een duidelijke identiteit hebben. Of de scholen zich nog wel volmondig christelijk kunnen noemen. En, zoals u allen weet, houdt dit niet op bij bidden, maar gaat het veel verder. Bijvoorbeeld hoe scholen omgaan met een zorgplan, hoe scholen omgaan met hun wijk, hoe scholen omgaan met de kinderen en met hun ouders, kortom hoe presenteert een school zich naar binnen en naar buiten!

Als ouder weet u als geen ander hoe uw kind zich voelt op school. Alle kinderen gaan wel eens door een dipje, maar soms is er meer aan de hand. Soms is er gewoon ‘iets’ op school dat niet werkt. Als eerste stapt u dan naar de leerkracht en gaat daar het gesprek mee aan. Mocht dit niet naar tevredenheid lopen, dan gaat u naar de directeur. Maar als u nu echt het idee heeft dat het probleem veel dieper ligt en u hoort dat ook van andere ouders en u komt er bij de directeur niet uit, dan is er altijd nog het geruststellende idee dat we als scholen een stichting vormen.

Hartelijke groet,

PCPO Barendrecht en Ridderkerk

Wat hebben wij te zeggen

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor, ongeveer zes keer in het jaar, overleg met het bestuur/de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt. Instemmingsrecht betekent dat de school bepaalde besluiten niet kan nemen zonder instemming van de MR. Enkele voorbeelden hiervan zijn: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, schooltijden, vaststelling van het schoolplan, het vakantierooster en de tussenschoolse opvang.

Voorbeelden waarbij de medezeggenschapsraad adviesrecht heeft zijn onder andere het meerjarig financiële beleid van de school, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school en aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Het bestuur of de schoolleiding kan dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.

Tot slot kan de medezeggenschapsraad ook zelf voorstellen doen op elk gebied wat de school aangaat.

De MR van De Ark bestaat uit een oudergeleding (OG) waar drie ouders deel van uitmaken en uit een personeelsgeleding (PG) waar drie leerkrachten deel van uitmaken. De directeur maakt geen deel uit van de MR. Zij is door het schoolbestuur gemandateerd als gesprekspartner van de MR.

De medezeggenschapsraad houdt u via de website op de hoogte waarop u onder andere de verslagen van de vergaderingen kunt teruglezen. Wilt u meer weten over de medezeggenschapsraad? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met de leden van de MR op het schoolplein of via de e-mail: ark_mr@pcpobr.nl De berichten die gestuurd worden naar dit adres komen in eerste instantie bij de oudergeleding terecht en worden vertrouwelijk behandeld.

De MR van De Ark bestaat uit een oudergeleding (OG) en uit personeelsleden (PG).

3 ouders:

 • Peter van Helmond: voorzitter;
 • Emily Meeusen;
 • Christine van ’t Hart.

3 leerkrachten:

 • Clarissa Stout-Schaap;
 • Michiel Kleemans;
 • Mandy Laarhoven-van Wijk.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, zoals PCPO, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). 

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl

Vergaderingen en verslagen

Elke vergadering van de MR is openbaar toegankelijk voor iedereen die aan onze school verbonden is. De vergaderdata voor het komend schooljaar zijn als volgt:

 • maandag 25 september 2023
 • donderdag 23 november 2023
 • donderdag 25 januari 2024
 • donderdag 7 maart 2024
 • donderdag 18 april 2024
 • donderdag 27 juni 2024

Als u onderwerpen heeft om in te brengen, vragen of suggesties heeft aan de medezeggenschapsraad dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: ark_mr@pcpobr.nl

Notulen vorige vergaderingen:

15-06-2023

25-09-2023

23-11-2023

25-01-2024

Hieronder vindt u een overzicht van relevante links:

Als ouder heeft u vast wel eens gehoord dat CBS De Ark een ouderraad (OR) heeft. Middels dit korte schrijven willen we u graag meenemen in “de wereld van de ouderraad”.

Ouders ontmoeten elkaar in de ouderraad om de school bij allerlei zaken te ondersteunen. Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten en het verrichten van hand- en spandiensten voor de school. De OR is niet verantwoordelijk voor onderwijsbeleid, regelgeving en andere onderwijszaken. Hier is de schoolleiding verantwoordelijk voor en deze wordt daarin ondersteund door de MR.

Het streven van de OR is om te proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder andere het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, excursies te verzorgen en het organiseren van schoolfeesten.

Om dit mogelijk te maken werkt de OR op basis van werkgroepen. In overleg met school organiseren deze werkgroepen diverse activiteiten en evenementen voor de school. Dit betreffen niet-onderwijs gerelateerde activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de Koningsspelen, de meester-juffendag en het zomerfeest.

De OR bestaat uit meerdere ouders en vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze openbare vergaderingen is ook een teamlid vanuit de school aanwezig. De ouderraad beheert de jaarlijkse ouderbijdrage en vult de besteding hiervan zo goed mogelijk in (excursies, schoolreisjes, het schoolkamp en eerder genoemde activiteiten zoals het sinterklaasfeest). Uw bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor activiteiten die uw kind(eren) rechtstreeks ten goede komen.

Als lid van de ouderraad krijgt u veel inzicht in het reilen en zeilen van De Ark en krijgt u de kans actief mee te bouwen aan de school van uw kind. Wilt u meer weten over de ouderraad? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met de leden van de ouderraad op het schoolplein of via de e-mail:  ark_or@pcpobr.nl

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • Douwina Dirkx (Voorzitter)
 • Stefanie Staupe (Secretaris)
 • Gerard Drost (Penningmeester)
 • Alouette Hoogendijk
 • Kristel van Everdingen
 • Esther Kleine
 • Stefanie van Raamsdonk
 • Ingeborg Muller
 • Annemarie Doornbosch
 • Iris Reurings
 • Natasja van Hengel
 • Ilse Groeneveld (leerkracht)
 • Evelien Nugteren (leerkracht)

Geef je mening op De Ark!

De Ark heeft een leerlingenraad. In deze raad zitten klassenvertegenwoordigers die meedenken met de school. Uit de groepen 6, 7 en 8 komen twee leerlingen, die door middel van verkiezingen in de leerlingenraad zijn gekomen, bij elkaar. Zes keer per jaar komt de raad bij elkaar om te vergaderen. De kinderen denken mee met allerlei schoolzaken. Zo is zij betrokken geweest bij het vormgeven van omgangsregels voor het sociale klimaat op school. De veiligheidsbeleving bij kinderen in de bovenbouw en het aanschaffen van een prijzenkast

Na de vergadering koppelen de klassenvertegenwoordigers de belangrijkste punten terug in de klas, zodat alle kinderen in de bovenbouw op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Brievenbussen

In de groepen 5 tot en met 8 staan brievenbussen in de klas waar alle leerlingen ideeën in kunnen doen. De klassenvertegenwoordigers nemen de ideeën mee naar de raad en daar worden ze besproken en bij goede ideeën wordt er actie ondernomen!

Al meer dan 15 jaar is er een gebedsgroep. Dit wordt georganiseerd door (groot-)ouders, die het belangrijk vinden om biddend achter de school te staan. De leden hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Er wordt gebeden voor wat in belang van de school is; o.a. de sfeer, het personeel, activiteiten, de situatie van kinderen thuis en op school. Wij krijgen voor de gebedspunten ​géén informatie van school, maar bespreken met elkaar welke bijzonderheden we kennen.

De gebedsgroep is op de 2e woensdagochtend (11.30 tot 12.30 uur) van de maand. We komen bij elkaar bij iemand thuis. We vinden het fijn als u zich aansluit.

Heeft u iets waar we voor kunnen bidden of wilt u een keer komen? Margreet Hartemink: 0612188753